体育投注网址

An n Selebre Mwa Istwa Nwa

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach Mete ak Kominote a pou Selebre Akonplisman ak Kontribisyon Nwa Ameriken

Foto tifi

Resansman 2020

Rive 1ye avril 2020, chak kay ap resevwa yon envitasyon pou patisipe nan resansman 2020 an. Gen twa fason ou kapab patisipe: sou entènèt, pa telefòn, oswa pa lapòs.

Chofè Bis

Mwa Pou Selebre “Renmen Bis ou”

体育投注网址Pou mwa fevriye a ki se mwa pou selebre “Renmen Bis ou” Distri Lekòl Rejyon Palm Beach fyè pou akonpaye “American School Bus Council” pou onore anplwaye Depatman Transpòtasyon nou an.

Doktè Armas kenbe koup li ak Sipèentandan Fennoy

Jesus Armas Ranpòte Pri Direktè pou Ane 2020 an

体育投注网址Doktè Jesús Armas, direktè Lekòl Segondè Royal Palm Beach la, ranpòte pri direktè pou ane 2020 an pou distri lekòl rejyon Palm Beach la.

Nonmen yon pwofesè ki genyen yon enpak sou lekòl ou oswa kominote w. N ap anonse yon gayan chak jedi.

Pwogram Remèsye yon Pwofesè Retounen ankò

Nonmen yon pwofesè ki genyen yon enpak sou lekòl ou oswa kominote w. N ap anonse yon gayan chak jedi.

Parent University Advanced Classes

Klas Avanse Fè w Ekonomize Tan ak Lajan

体育投注网址Kijan klas nivo kolèj nan lekòl segondè kapab amelyore GPA w, ba w avantaj nan aplikasyon pou kolèj epi fè w ekonomize lajan?

Elèv

NOU FÈ PWOMÈS. NOU KENBE PWOMÈS

体育投注网址Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap kenbe pwomès li fè moun ki te vote referandòm nan pou ogmante sekirite lekòl, bay resous pou sante mantal, kenbe pwogram atistik yo, edikasyon mizik, ak ogmante salè pwofesè.

Paran ap pale ak pitit li

Pale ak Pitit ou Sou Pratik Alèt Wouj

体育投注网址Lwa sou Sekirite ki rele Marjory Stoneman Douglas Public Safety Act mande pou lekòl yo fè pratik Alèt Wouj Lekòl Lòk yon fwa pa mwa epi prepare pou ka ijan.

Vaksen

Opsyon pou Vaksen Kont Grip

Responsab Sante yo ankouraje tout moun pran vaksen pou pwoteje tèt yo kont viris grip la.

Chèche

Evènman

View this post on Instagram

A post shared by (@pbcsdkreyol) on

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
http://www.facebook.com/PBCSD/
http://www.instagram.com/pbcsd/
http://twitter.com/pbcsd
http://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA